SwedishViktigt:

Alla varningsmeddelanden i denna bok brjar med ett tal. Talet används som korsreferens mellan varningsmeddelanden på engelska och deras versatta motsvarigheter i boken Säkerhetsinformation.

Exempel: Om ett varningsmeddelande brjar med talet 1, finns versättningarna av meddelandet under meddelande 1 i Säkerhetsinformation.

Läs noggrant alla varningsmeddelanden i denna publikation innan du utfr instruktionerna. Läs också all annan säkerhetsinformation som fljer med servern eller en optisk enhet, innan du installerar enheten.

Varningsmeddelande 1FARA

Elektrisk strm från nätsladdar, kraftkablar, telefonsladdar och kommunikationskablar kan vara farlig.

Så här undviker du elektriska sttar:

 • Koppla inte in eller ur några kablar i samband med installation, underhåll eller omkonfigurering av maskinvaran under åskväder.
 • Anslut alla nätsladdar till ett rätt installerat och jordat eluttag.
 • Se till att all extrautrustning som du har tänkt ansluta till den här maskinvaran också ansluts till rätt installerade eluttag.
 • Använd om mjligt bara ena handen när du kopplar in eller ur signalkablar.
 • Slå aldrig på strmmen till utrustningen om det finns tecken på brand- eller vattenskador eller andra skador.
 • Koppla loss nätsladdar, telekommunikations- och nätverksutrustning samt modem innan du ppnar kåpan till någon av enheterna, såvida det inte uttryckligen står i installations- eller konfigureringsanvisningarna att du ska gra på annat sätt.
 • Koppla in och ur kablarna enligt denna tabell när du installerar eller flyttar maskinvaran eller ppnar någon kåpa på den eller på någon enhet som är ansluten till den.
Ansluta: Koppla ur:
 1. Slå av strmmen till alla enheter.
 2. Anslut frst alla kablar till enheterna.
 3. Anslut signalkablarna till respektive kontakter.
 4. Anslut nätsladdarna till eluttag.
 5. Slå på strmmen till enheten.
 1. Slå av strmmen till alla enheter.
 2. Koppla frst loss nätsladdarna från eluttagen.
 3. Koppla loss signalkablarna från respektive kontakter.
 4. Koppla loss alla kablar från enheterna.


Varningsmeddelande 3VARNING: Om du installerar laserprodukter (t.ex. CD- eller DVD-spelare, fiberoptikutrustning eller sändare) så tänk på fljande:FARA

En del laserprodukter innehåller en inkapslad laserdiod av klass 3A eller 3B. Observera fljande:

Laserljus när enheten är ppen. Titta inte in i strålen, titta inte direkt med optiska instrument och undvik att utsättas direkt fr strålen.

Varningsmeddelande 4

18 kg (39.7 lb) 32 kg (70.5 lb) 55 kg (121.2 lb)

VARNING: Flj alla säkerhetsanvisningar när utrustningen ska lyftas.

Varningsmeddelande 5VARNING: Strmbrytaren på enheten respektive nätaggregatet stänger inte av tillfrseln av strm till enheten. Enheten kan dessutom ha flera strmkablar. Fr att vara helt säker på att strmtillfrseln är avbruten ska du koppla bort alla strmkablar från strmkällan.Varningsmeddelande 6VARNING: Om du installerar en dragkavlastare (tillbehr) ver den ände av strmkabeln som är ansluten till enheten, måste du ansluta strmkabelns andra ände till en lättåtkomlig strmkälla.

Varningsmeddelande 7VARNING: Om enheten har luckor ska du vara noga med att ta bort eller låsa fast luckorna innan du flyttar eller lyfter enheten, fr att undvika att skada dig. Luckorna är inte så starka att de kan bära enhetens vikt.

Varningsmeddelande 8VARNING: Ta aldrig bort kåpan från nätaggregatet eller från någon annan del som är märkt med fljande etikett:Det finns strm med farlig spänningsnivå och strmstyrka inuti enheter som är märkta med denna etikett. De här enheterna innehåller inga delar som du kan justera eller reparera själv. Om det blir fel på någon av dessa enheter kontaktar du servicetekniker.

Varningsmeddelande 9VARNING: Koppla bort kablarna till fläkten innan du tar bort den från enheten, så riskerar du inte att skada dig.

Varningsmeddelande 10VARNING: Placera inte något fremål som väger mer än 82 kg ovanpå rackmonterade enheter.>82 kg (180 lb)

Varningsmeddelande 11VARNING: Fljande etikett anger att det finns vassa kanter eller hrn:Varningsmeddelande 12VARNING: Fljande etikett anger att ytan är het:Varningsmeddelande 13FARA

Överbelastning av en strmfrgrening kan under vissa omständigheter innebära risk fr brand eler elektriska sttar. Se därfr till att systemets elkrav inte verstiger strmfrgreningens gränsvärden. Mer information finns i de elektriska specifikationerna som fljer med enheten.

Varningsmeddelande 14VARNING: Farlig spänning, strmstyrka och energinivåer kan frekomma. Endast utbildade servicetekniker är behriga att avlägsna hljen som är frsedda med fljande etikett:Varningsmeddelande 15VARNING: Kontrollera att racket är fastsatt ordentligt så att det inte tippar när serverenheten dras ut.

Varningsmeddelande 16VARNING: Uteffekten från vissa tillbehr eller tillvalda kretskort verskrider klass 2-gränserna, eller begränsningar i fråga om strmkällor, och måste installeras med rätt sorts kablar i enlighet med landets el-lagstiftning.

Varningsmeddelande 17VARNING: Fljande etikett anger rrliga delar:Varningsmeddelande 18VARNING: Så här minskar du risken fr elektriska sttar och andra energirelaterade faror:

Varningsmeddelande 19VARNING: Enhetens strmbrytare stänger inte av strmtillfrseln till enheten. Enheten kan dessutom ha flera likstrmskablar. Fr att vara helt säker på att strmtillfrseln är avbruten ska du koppla bort alla likstrmskablar från likstrmskällorna.Varningsmeddelande 20VARNING: Om du ska lyfta enheten så plocka frst ur alla serverkort, så att den blir lättare att lyfta, annars kan du bli skadad.

Varningsmeddelande 21VARNING: Livsfarlig spänning freligger när serverkortet är anslutet till strmkällan. Sätt alltid tillbaka skyddet på kortet innan du installerar det.

Varningsmeddelande 22VARNING: Så här minskar du risken fr elektriska sttar och andra energirelaterade faror:

Varningsmeddelande 23VARNING: Placera inte något fremål som väger mer än 50 kg ovanpå rackmonterade enheter.>50 kg (110 lb)

Varningsmeddelande 24VARNING: Så här minskar du risken fr elektriska sttar och andra energirelaterade faror:Danger noticesCaution noticesRack safety statements

Anvisningar 1VARNING:Fr att säkerheten skall vara tillfredsställande måste alla konfigurationer av rackskåpet vara certifierade av ett nationellt erkänt testlaboratorium så att det är säkerställt att det uppfyller landsspecifika säkerhetsfrordningar. På så sätt säkerställs att slutprodukten är säker fr den som använder den och fr servicepersonal under normala frhållanden och vid frutsebar felanvändning.

Anvisning 2FARA
 • Sänk alltid nivåjusteringskuddarna nivåreglagen på rackskåpet.
 • Installera alltid stabiliseringsanordningar på rackskåpet.
 • Brja alltid installera servrar och extra enheter längst ned i rackskåpet.
 • Installera alltid de tyngsta enheterna längst ned i rackskåpet.

Anvisning 3FARA
 • Dra inte ut mer än en skjutbar enhet i taget.
 • Maximal tillåten vikt fr enheter i spår är 80 kg (176 pund). Installera inte skjutbara enheter som är tyngre än det.

Anvisning 4FARA
Var frsiktig när du handskas med strmfrande kablar. Så här undviker du elektriska sttar:
 • Undvik att ansluta eller koppla ur kablar, utfra installationer, underhålla eller konfigurera om produkten under åskväder.
 • Anslut alla elkablar till ett korrekt anslutet och jordat eluttag.
 • Anslut all utrustning som ska kopplas till produkten till korrekt anslutna eluttag.
 • Om det är mjligt br du använda endast en hand vid anslutning och urkoppling av signalkablar.
 • Sätt aldrig på utrustning som visar tecken på skador orsakade av eld, vatten eller annat.
 • Koppla ur anslutna elkablar, telekommunikationssystem, nätverk och modem innan du ppnar enhetslock, om du inte får andra anvisningar under installations- och konfigureringsprocedurerna.
 • Anslut och koppla ur kablar på det sätt som beskrivs i fljande tabell när du installerar, flyttar och ppnar lock på den här produkten eller anslutna enheter.
Så här ansluter du enheter: Så här kopplar du ur enheter:
 1. Stäng AV alla enheter.
 2. Anslut alla kablar till enheterna.
 3. Anslut signalkablarna till uttagen.
 4. Anslut strmsladdar till eluttag.
 5. Slå P strmmen till enheten.
 1. Stäng AV alla enheter.
 2. Koppla frst bort strmsladden från eluttaget.
 3. Koppla bort signalkablarna från uttagen.
 4. Koppla bort alla kablar från enheterna.

Anvisning 5

18 kg (39,7 pund) 32 kg (70,5 pund) 55 kg (121,2 pund)

VARNING:Var frsiktig när du lyfter.

Anvisning 6VARNING:Placera ingenting ovanpå rackmonterade enheter såvida inte den rackmonterade enheten är avsedd att användas som hylla.

Anvisning 7VARNING:Strmbrytarknappen på enheten stänger inte av strmmen som går till enheten. Enheten kan dessutom ha mer än en strmsladd. Avlägsna all elektrisk strm från enheten genom att kontrollera att alla strmsladdar har kopplats bort från strmkällan.Anvisning 8FARA
 • Sätt in strmsladdar från enheter i rackskåpet i eluttag som är i närheten av rackskåpet och lätta att komma åt.
 • Varje rackskåp kan ha mer än en strmsladd. Se till att du kopplar ur alla strmsladdar i rackskåpet innan du utfr service på någon enhet i rackskåpet.
 • Installera en ndavstängningsknapp om det finns flera installerade strmfrande enheter (strmfrdelningsenhet eller reservaggregat) i ett rackskåp.
 • Anslut alla enheter i ett rackskåp till eluttag som är installerade i samma rackskåp. Sätt inte in en strmsladd från en enhet i ett rackskåp i en strmenhet som är installerad i ett annat rackskåp.

Anvisning 9FARA
Överbelastning av en strmkrets utgr en potentiell brandfara och fara fr elektriska sttar under vissa frhållanden. Undvik dessa faror genom att se till att systemet inte kräver mer strm än vad strmkretsen klarar. Mer information om elektriska specifikationer finns i dokumentationen som medfljde enheten.

Anvisning 10VARNING: Genom att ta bort komponenter från de vre rackplatserna frbättrar du Enterprise-rackskåpets stabilitet under flytt. Flj de här allmänna riktlinjerna när du flyttar ett rack i ett rum eller inom en byggnad:
 • Minska vikten på rackskåpet genom att ta bort utrustning med brjan hgst upp i rackskåpet. Om mjligt br du återställa rackskåpet så att det innehåller det som fanns där när det kptes. Om du inte vet vad som fanns måste du gra så här:
  • Ta bort alla enheter i position 32U och ovanfr.
  • Se till att de tyngsta enheterna är installerade längst ned i rackskåpet.
  • Se till att det inte finns några tomma U-nivåer mellan enheter som är installerade under nivå 32U i rackskåpet.
 • Om rackskåpet som du flyttar ingår i en serie med rackskåp kopplar du bort rackskåpet från serien.
 • Kontrollera flyttvägen och ta bort eventuella hinder.
 • Kontrollera att den väg som du har valt klarar vikten av det lastade rackskåpet. I dokumentationen som fljde med rackskåpet finns information om vikten på ett fyllt rackskåp.
 • Kontrollera att alla drrppningar är minst 760 x 2030 mm (30 x 80 tum) breda.
 • Kontrollera att alla enheter, hyllor, lådor, drrar och kablar är säkrade.
 • Kontrollera att de fyra nivåjusteringskuddarna är i sina hgsta lägen.
 • Kontrollera att ingen fästanordning är installerad på rackskåpet.
 • Använd inte en ramp som lutar mer än tio grader.
 • När rackskåpet är på den nya platsen gr du så här:
  • Sänk de fyra nivåjusteringskuddarna.
  • Installera stabiliseringsanordningar på rackskåpet.
  • Om du tog bort några enheter från rackskåpet fyller du det så att du brjar längst ned och går uppåt.
Om du har flyttat rackskåpet långt br du återställa rackskåpet så att det innehåller det som fanns där när det kptes. Frpacka rackslåpet i originalpaketeringsmaterialet eller liknande. Sänk även nivåjusteringskuddarna så att hjulen kommer ovanfr pallen och fäst rackskåpet på pallen.

Anvisning 11VARNING: Genom att ta bort komponenter från de vre rackplatserna frbättrar du rackskåpets stabilitet under flytt. Flj de här allmänna riktlinjerna när du flyttar ett rack i ett rum eller inom en byggnad:
 • Minska vikten på rackskåpet genom att ta bort utrustning med brjan hgst upp i rackskåpet. Om mjligt br du återställa rackskåpet så att det innehåller det som fanns där när det kptes. Om du inte vet vad som fanns måste du gra så här:
  • Ta bort alla enheter i position 22U och ovanfr.
  • Se till att de tyngsta enheterna är installerade längst ned i rackskåpet.
  • Se till att det inte finns några tomma U-nivåer mellan enheter som är installerade under nivå 22U i rackskåpet.
 • Om rackskåpet som du flyttar ingår i en serie med rackskåp kopplar du bort rackskåpet från serien.
 • Kontrollera flyttvägen och ta bort eventuella hinder.
 • Kontrollera att den väg som du har valt klarar vikten av det lastade rackskåpet. I dokumentationen som fljde med rackskåpet finns information om vikten på ett fyllt rackskåp.
 • Kontrollera att alla drrppningar är minst 760 x 2083 mm (30 x 82 tum) breda.
 • Kontrollera att alla enheter, hyllor, lådor, drrar och kablar är säkrade.
 • Kontrollera att de fyra nivåjusteringskuddarna är i sina hgsta lägen.
 • Kontrollera att ingen fästanordning är installerad på rackskåpet.
 • Använd inte en ramp som lutar mer än tio grader.
 • När rackskåpet är på den nya platsen gr du så här:
  • Sänk de fyra nivåjusteringskuddarna.
  • Installera stabiliseringsanordningar på rackskåpet.
  • Om du tog bort några enheter från rackskåpet fyller du det så att du brjar längst ned och går uppåt.
Om du har flyttat rackskåpet långt br du återställa rackskåpet så att det innehåller det som fanns där när det kptes. Frpacka rackslåpet i originalpaketeringsmaterialet eller liknande. Sänk även nivåjusteringskuddarna så att hjulen kommer ovanfr pallen och fäst rackskåpet på pallen.