NorwegianViktig:

Alle advarsels- og faremerknader i denne boken begynner med et nummer. Dette nummeret brukes som kryssreferanse mellom en engelsk advarsels- eller faremerknad og den oversatte versjonen av merknaden som står i boken Safety Information.

Hvis for eksempel en advarselsmerknad begynner med nummeret 1, finner du oversettelsen av advarselsmerknaden i boken Safety Information under merknad 1.

Pass på at du leser alle advarsels- og faremerknader i denne dokumentasjonen før du utfører instruksjonene. Les eventuell annen sikkerhetsinformasjon som følger med tjeneren eller tilleggsutstyret, før du installerer enheten.

Merknad 1FARE

Strøm fra elektriske ledninger, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig.

Slik unngår du fare for elektrisk støt:

 • Ikke koble kabler til eller fra i tordenvr. Du må heller ikke installere, vedlikeholde eller konfigurere dette produktet på nytt i tordenvr.
 • Koble alle strømledninger til en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
 • Koble alt utstyr som skal tilkobles dette produktet, til en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
 • Bruk bare en hånd så sant det er mulig, når du kobler signalkabler til eller fra.
 • Slå aldri på noe utstyr når det er tegn til brann-, vann- eller konstruksjonsskader.
 • Koble fra strømledninger, telekommunikasjonssystemer, nettverk og modem før du åpner dekslene til enheten, med mindre du får beskjed om noe annet i installerings- og konfigureringsprosedyren.
 • Koble kabler til og fra slik det er beskrevet nedenfor, når du installerer, flytter eller åpner deksler på dette produktet eller tilkoblede enheter.
Koble til: Koble fra:
 1. Slå AV alle enheter.
 2. Koble alle kablene til enhetene.
 3. Plugg signalkablene inn i kontaktene.
 4. Sett strømledningene inn i stikkontaktene.
 5. Slå P enheten.
 1. Slå AV alle enheter.
 2. Trekk ut strømledningene fra stikkontaktene.
 3. Trekk ut signalkablene fra kontaktene.
 4. Trekk ut alle kablene fra enhetene.


Merknad 3ADVARSEL: Når laserprodukter (for eksempel CD-ROM-stasjoner, DVD-stasjoner, fiberoptiske enheter eller elektromagnetiske sendere) er installert, må du vre oppmerksom på dette:FARE

Noen laserprodukter inneholder en innebygd laserdiode i klasse 3A eller 3B. Vr oppmerksom på dette:

Laserstråling når dekslene åpnes. Ikke stirr inn i laserstrålen, ikke se rett inn i strålen med et optisk instrument, og unngå eksponering for strålen.

Merknad 4

18 kg 32 kg 55 kg

ADVARSEL: Løft på en forsvarlig måte. Bruk riktig løfteteknikk.

Merknad 5ADVARSEL: P/AV-knappen på enheten og på strømforsyningsenheten slår ikke av strømmen til enheten. Enheten kan dessuten ha mer enn en strømledning. Du fjerner strømmen fra enheten ved å trekke ut alle strømledningene fra stikkontakten.Merknad 6ADVARSEL: Hvis du monterer en avlastningsbøyle over enden av strømledningen som er koblet til enheten, må du koble den andre enden av strømledningen til en lett tilgjengelig strømkilde.

Merknad 7ADVARSEL: Hvis enheten har dører, må du fjerne eller låse dørene før du flytter eller løfter enheten, for å unngå personskade. Dørene tåler ikke vekten til enheten.

Merknad 8ADVARSEL: Du må aldri fjerne dekselet på en strømforsyningsenhet eller andre deler som er merket med etiketten nedenfor.Det er farlig spenning, strøm og energinivåer inni alle komponenter som er merket med denne etiketten. Ingen av disse komponentene inneholder deler som kan repareres. Hvis du har mistanke om feil i en av disse delene, må du kontakte en servicetekniker.

Merknad 9ADVARSEL: Viften kan byttes ut under drift. For å unngå personskade må du alltid koble fra viftekablene før du tar viften ut av enheten.

Merknad 10ADVARSEL: Ikke sett gjenstander som veier mer enn 82 kg oppå enheter som er montert i et kabinett.> 82 kg

Merknad 11ADVARSEL: Etiketten nedenfor viser at det kan vre skarpe kanter, hjørner eller skjøter i nrheten.Merknad 12ADVARSEL: Etiketten nedenfor viser at det er en varm overflate i nrheten.Merknad 13FARE

Overbelastning av en sikringskurs utgjør en brannrisiko og en fare for elektrisk støt under visse forhold. Du unngår disse farene ved å sørge for at strømkravene til systemet ikke overskrider kravene til beskyttelse av sikringskursen. Slå opp i informasjonen som følger med enheten, for å finne elektriske spesifikasjoner.

Merknad 14ADVARSEL: Det kan vre farlig spenning, strøm og energinivåer inni komponenten. Bare en kvalifisert servicetekniker er autorisert til å fjerne dekslene når en komponent er merket med etiketten nedenfor.Merknad 15ADVARSEL: Sørg for at kabinettet er godt sikret, slik at det ikke tipper når du trekker ut tjenerenheten.

Merknad 16ADVARSEL: Enkelte elektronikkort eller tilleggsutstyr har en effekt som overstiger grensene for klasse 2 eller begrensede strømkilder, og de må installeres med passende forbindelseskabling i samsvar med nasjonale regler.

Merknad 17ADVARSEL: Etiketten nedenfor viser at det er bevegelige deler i nrheten.Merknad 18ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt og farlig spenning:

Merknad 19ADVARSEL: P/AV-knappen på enheten slår ikke av strømmen til enheten. Enheten kan dessuten ha mer enn en tilkobling til likestrøm. Du fjerner all strøm fra enheten ved å sørge for at alle tilkoblinger til likestrøm er frakoblet ved koblingspunktene for likestrøm.Merknad 20ADVARSEL: For å unngå personskade og redusere vekten på enheten, bør du ta ut alle bladene før du løfter den.

Merknad 21ADVARSEL: Farlig spenning er til stede når bladet er tilkoblet strømkilden. Sett alltid på plass bladdekselet før du installerer bladet.

Merknad 22ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt og farlig spenning:

Merknad 23ADVARSEL: Ikke sett gjenstander som veier mer enn 50 kg oppå enheter som er montert i et kabinett.> 50 kg

Merknad 24ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt og farlig spenning:Danger noticesCaution noticesRack safety statements

Merknad 1ADVARSEL:Alle konfigurasjoner av kabinettet må sertifiseres av et godkjent testlaboratorium for å kontrollere samsvar med landavhengige sikkerhetsforskrifter. Denne prosessen forsikrer at sluttproduktet er sikkert for operatøren og servicepersonalet under normale forhold og ved forutsigbar feilbruk.

Merknad 2FARE
 • Senk alltid justeringsbena på kabinettet.
 • Installer alltid veltevern på kabinettet.
 • Installer alltid tjenere og tilleggsutstyr nedenfra og oppover i kabinettet.
 • Installer alltid de tyngste enhetene nederst i kabinettet.

Merknad 3FARE
 • Ikke trekk ut mer enn en enhet av gangen.
 • Maksimalt tillatt vekt for enheter på skyveskinner er 80 kg. Ikke installer enheter som er montert på skinner, som overskrider denne vekten.

Merknad 4FARE
Strøm fra elektriske kabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig. Slik unngår du fare for elektrisk støt:
 • Ikke koble kabler til eller fra i tordenvr. Du må heller ikke installere, vedlikeholde eller konfigurere dette produktet på nytt i tordenvr.
 • Koble alle nettkabler til en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
 • Koble alt utstyr som skal tilkobles dette produktet, til en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
 • Bruk bare en hånd så sant det er mulig, når du kobler signalkabler til eller fra.
 • Slå aldri på noe utstyr når det er tegn til brann-, vann- eller konstruksjonsskader.
 • Koble fra nettkabler, telekommunikasjonssystemer, nettverk og modem før du åpner dekslene til enheten, med mindre du får beskjed om noe annet i installerings- og konfigureringsprosedyren.
 • Koble kabler til og fra slik det er beskrevet nedenfor, når du installerer, flytter eller åpner deksler på dette produktet eller tilkoblede enheter.
Koble til: Koble fra:
 1. Slå AV alle enheter.
 2. Koble alle kablene til enhetene.
 3. Plugg signalkablene inn i kontaktene.
 4. Sett nettkablene inn i stikkontaktene.
 5. Slå P enheten.
 1. Slå AV alle enheter.
 2. Trekk ut nettkablene fra stikkontaktene.
 3. Trekk ut signalkablene fra kontaktene.
 4. Trekk ut alle kablene fra enhetene.

Merknad 5

18 kg 32 kg 55 kg

ADVARSEL:Løft på en forsvarlig måte. Bruk riktig løfteteknikk.

Merknad 6ADVARSEL:Ikke plasser noe på toppen av en kabinettmontert enhet bortsett fra hvis den enheten er ment å brukes som en hylle.

Merknad 7ADVARSEL:P/AV-knappen på enheten og på strømforsyningsenheten slår ikke av strømmen til enheten. Enheten kan dessuten ha mer enn en nettkabel. Du fjerner strømmen fra enheten ved å trekke ut alle nettkablene fra stikkontakten.Merknad 8FARE
 • Plugg nettkabler fra kabinettenhetene inn i stikkontakter som befinner seg i nrheten av kabinettet og som er lett tilgjengelig.
 • Hvert kabinett kan ha flere nettkabler. Sørg for å koble fra alle nettkablene i kabinettet før du utfører service på en enhet i kabinettet.
 • Installer en nødbryter hvis det er installert flere strømenheter (strømfordelingsenhet eller avbruddsfri strømforsyning) i samme kabinett.
 • Koble alle enheter som er installert i ett kabinett, til strømenheter som er installert i samme kabinett. Ikke plugg en nettkabel fra en enhet som er installert i ett kabinett, inn i en strømenhet som er installert i et annet kabinett.

Merknad 9FARE
Overbelastning av en sikringskurs utgjør en brannrisiko og en fare for elektrisk støt under visse betingelser. Du unngår disse farene ved å sørge for at strømkravene til systemet ikke overskrider kravene til beskyttelse av sikringskursen. Slå opp i informasjonen som følger med enheten, for å finne elektriske spesifikasjoner.

Merknad 10ADVARSEL: Hvis du fjerner komponenter fra øverste del av Enterprise-kabinettet, blir det mer stabilt når du flytter det. Følg disse retningslinjene når du skal flytte et fullastet kabinett innenfor et rom eller en bygning:
 • Reduser vekten på kabinettet ved å fjerne utstyr, og fjern først utstyret øverst i kabinettet. Hvis det er mulig, bør du sette kabinettet tilbake til konfigurasjonen det hadde da du mottok det. Hvis denne konfigurasjonen ikke er kjent, må du gjøre slik:
  • Fjern alle enheter i posisjon 32U og ovenfor.
  • Sørg for at de tyngste enhetene blir installert nederst i kabinettet.
  • Sørg for at det ikke er noen tomme U-nivåer mellom enheter som er installert under 32U-nivået.
 • Hvis kabinettet du flytter, er en del av flere kabinetter, må du frigjøre kabinettet fra de andre.
 • Inspiser ruten du skal følge og fjern eventuelle risikomomenter.
 • Kontroller at ruten du har valgt, tåler vekten av det fullastede kabinettet. Slå opp i dokumentasjonen som følger med kabinettet, for å finne vekten på et fullastet kabinett.
 • Kontroller at alle døråpninger har en størrelse på minst 76 x 203 cm.
 • Sørg for at alle enheter, hyller, skuffer, dører og kabler er sikret.
 • Sørg for at de fire justeringsbena er hevet til høyeste nivå.
 • Sørg for at det ikke er noe veltevern installert på kabinettet.
 • Ikke bruk en rampe som heller mer enn ti grader.
 • Når kabinettet er plassert på det nye stedet, gjør du slik:
  • Senk de fire justeringsbena.
  • Installer veltevern på kabinettet.
  • Hvis du fjernet noen enheter fra kabinettet, setter du dem inn i igjen nedenfra og oppover.
Hvis du må flytte kabinettet over store avstander, bør du sette det tilbake til konfigurasjonen det hadde da du mottok det. Pakk kabinettet inn i originalemballasjen eller annen egnet emballasje. Senk dessuten justeringsbena slik at hjulene ikke berører pallen, og fest kabinettet til pallen med bolter.

Merknad 11ADVARSEL: Hvis du fjerner komponenter fra øverste del av kabinettet, blir det mer stabilt når du flytter det. Følg disse retningslinjene når du skal flytte et fullastet kabinett innenfor et rom eller en bygning:
 • Reduser vekten på kabinettet ved å fjerne utstyr, og fjern først utstyret øverst i kabinettet. Hvis det er mulig, bør du sette kabinettet tilbake til konfigurasjonen det hadde da du mottok det. Hvis denne konfigurasjonen ikke er kjent, må du gjøre slik:
  • Fjern alle enheter i posisjon 22U og ovenfor.
  • Sørg for at de tyngste enhetene blir installert nederst i kabinettet.
  • Sørg for at det ikke er noen tomme U-nivåer mellom enheter som er installert under 22U-nivået.
 • Hvis kabinettet du flytter, er en del av flere kabinetter, må du frigjøre kabinettet fra de andre.
 • Inspiser ruten du skal følge og fjern eventuelle risikomomenter.
 • Kontroller at ruten du har valgt, tåler vekten av det fullastede kabinettet. Slå opp i dokumentasjonen som følger med kabinettet, for å finne vekten på et fullastet kabinett.
 • Kontroller at alle døråpninger har en størrelse på minst 76 x 208 cm.
 • Sørg for at alle enheter, hyller, skuffer, dører og kabler er sikret.
 • Sørg for at de fire justeringsbena er hevet til høyeste nivå.
 • Sørg for at det ikke er noe veltevern installert på kabinettet.
 • Ikke bruk en rampe som heller mer enn ti grader.
 • Når kabinettet er plassert på det nye stedet, gjør du slik:
  • Senk de fire justeringsbena.
  • Installer veltevern på kabinettet.
  • Hvis du fjernet noen enheter fra kabinettet, setter du dem inn i igjen nedenfra og oppover.
Hvis du må flytte kabinettet over store avstander, bør du sette det tilbake til konfigurasjonen det hadde da du mottok det. Pakk kabinettet inn i originalemballasjen eller annen egnet emballasje. Senk dessuten justeringsbena slik at hjulene ikke berører pallen, og fest kabinettet til pallen med bånd.