FinnishTärkeää:

Kaikkien tässä esiintyvien turvaohjeiden alussa on numero, jonka avulla englanninkielistä VAARA-ilmoitusta (Danger) tai varoitusta (Caution) vastaava suomenkielinen turvaohje lytyy kätevästi monikielisestä Safety Information -julkaisusta.

Jos varoitus alkaa esimerkiksi numerolla 1, vastaavalla suomenkielisellä käännksellä on sama numero, jonka perusteella käänns lytyy Safety Information -julkaisusta.

Lue kaikki tässä esitetyt turvaohjeet, ennen kuin aloitat ohjeissa kuvatut toimet. Lue kaikki palvelimen tai lisävarusteen mukana toimitetut turvaohjeet, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.

Turvaohje 1VAARA

Sähk-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä.

Noudata seuraavia ohjeita sähkiskun välttämiseksi:

 • lä tee ukonilman aikana asennustoimia, kytke tai irrota kaapeleita äläkä muutenkaan huolla tätä tuotetta tai muuta sen kokoonpanoa.
 • Kytke kaikki verkkojohdot oikein asennettuihin ja maadoitettuihin pistorasioihin.
 • Kytke laitteet, joihin tämä tuote liitetään, oikein asennettuihin pistorasioihin.
 • Pyri käyttämään vain toista kättäsi, kun kytket tai irrotat kaapeleita.
 • lä kytke virtaa laitteeseen, jos epäilet tai havaitset kosteus-, palo- tai rakennevaurioita.
 • Jos asennusohjeissa ja kokoonpanon määritysohjeissa ei toisin sanota, irrota verkkojohdot, tietoliikennejärjestelmät, verkot ja modeemit, ennen kuin avaat laitteen kansia.
 • Kytke ja irrota kaapelit seuraavassa taulukossa olevien ohjeiden mukaan, kun asennat, siirrät tuotteen tai avaat tuotteen tai siihen liitettyjen laitteiden kansia.
Kytke näin: Irrota näin:
 1. Katkaise virta kaikista laitteista.
 2. Kytke kaikki kaapelit laitteisiin.
 3. Kytke liitäntäkaapelit vastakkeisiin.
 4. Kytke verkkojohdot pistorasioihin.
 5. Kytke virta kaikkiin laitteisiin.
 1. Katkaise virta kaikista laitteista.
 2. Irrota verkkojohdot pistorasioista.
 3. Irrota liitäntäkaapelit vastakkeista.
 4. Irrota kaapelit kaikista laitteista.


Turvaohje 3VAROITUS: Jos asennat järjestelmään lasertuotteita, kuten CD- tai DVD-asemia, kuituoptisia laitteita tai lähettimiä, noudata seuraavia ohjeita:

 • lä irrota kansia. Lasertuotteen kansien irrotus voi altistaa vaaralliselle lasersäteilylle. Laite ei sisällä huollettaviksi tarkoitettuja osia.
 • Muut kuin tässä julkaisussa määritetyt säädt tai toimet voivat altistaa vaaralliselle säteilylle.


VAARA

Joissakin lasertuotteissa on luokan 3A tai 3B laserdiodi. Noudata seuraavia ohjeita.

Avattu tuote altistaa lasersäteilylle. lä katso suoraan säteeseen paljaalla silmällä tai optisella välineellä. Säteeseen katsominen voi vahingoittaa silmiäsi.

Turvaohje 4

18 kg (39.7 lb) 32 kg (70.5 lb) 55 kg (121.2 lb)

VAROITUS: Käytä nostaessasi turvallista nostotapaa.

Turvaohje 5VAROITUS: Laitteen virtakytkin ja virtalähteen virtakytkin eivät katkaise virransyttä laitteeseen. Laitteessa saattaa olla mys useita verkkojohtoja. Virransytt katkaistaan kokonaan irrottamalla kaikki laitteen verkkojohdot pistorasioista.Turvaohje 6VAROITUS: Jos verkkojohdon laitteen puoleiseen päähän asennetaan vedonpoistin, laite on sijoitettava siten, että pistorasian luokse on esteetn pääsy.

Turvaohje 7VAROITUS: Jos laitteessa on kansia, loukkaantumisen välttämiseksi varmista, että ne on irrotettu tai kiinnitetty paikoilleen, ennen kuin siirrät tai nostat laitteen. Kannet eivät kestä laitteen painoa.

Turvaohje 8VAROITUS: lä irrota virtalähteen suojakuorta tai muita osia, joissa on seuraava tarra.Osissa, joissa on tämä tarra, on vaarallinen jännite. Näissä osissa ei ole huollettaviksi tarkoitettuja komponentteja. Jos epäilet näiden osien olevan viallisia, ota yhteys huoltoteknikkoon.

Turvaohje 9VAROITUS: Käytn aikana vaihdettavissa olevan tuulettimen virtakaapelit tulee loukkaantumisen välttämiseksi irrottaa, ennen kuin tuuletin poistetaan laitteesta.

Turvaohje 10VAROITUS: Telineeseen asennettujen laitteiden päälle ei saa asettaa yli 82 kilon painoista esinettä.>82 kg (180 lb)

Turvaohje 11VAROITUS: Seuraava tarra varoittaa terävistä reunoista, kulmista tai liitoksista.Turvaohje 12VAROITUS: Seuraava tarra varoittaa kuumasta pinnasta.Turvaohje 13VAARA

Ryhmäjohdon ylikuormitus saattaa tietyissä olosuhteissa aiheuttaa tulipalon ja sähkiskun vaaran. Estä tällaiset vaaratilanteet varmistamalla, ettei järjestelmän sähkntarve ylitä ryhmäjohdon kapasiteettia. Perehdy laitteen mukana toimitettuihin sähkteknisiin tietoihin.

Turvaohje 14VAROITUS: Osissa voi olla vaarallinen jännite. Osia tai suojakuoria, joissa on tämä tarra, saa irrottaa vain siihen koulutuksen saanut huoltoteknikko.Turvaohje 15VAROITUS: Varmista, että teline on kiinnitetty tukevasti. Muutoin se voi kaatua, kun palvelinyksikk vedetään ulos.

Turvaohje 16VAROITUS: Joidenkin lisävarusteiden tai piirikorttien ulostulo ylittää luokan 2 tai suojaerotetun virtalähteen mukaiset rajoitukset. Ne tulee asentaa asianmukaisten liitäntäkaapelien avulla voimassa olevien sähkturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Turvaohje 17VAROITUS: Seuraava tarra varoittaa liikkuvista osista.Turvaohje 18VAROITUS: Voit vähentää sähkiskun vaaraa seuraavasti:

Turvaohje 19VAROITUS: Laitteen virtakytkin ei katkaise virransyttä laitteeseen. Laite saattaa olla mys yhteydessä useaan tasavirtalähteeseen. Virransytt katkaistaan kokonaan irrottamalla kaikki tasavirtalähteiden verkkojohdot pistorasioista.Turvaohje 20VAROITUS: Loukkaantumisen välttämiseksi vähennä painoa irrottamalla kaikki palvelinkortit, ennen kuin nostat yksikn.

Turvaohje 21VAROITUS: Laitteessa on vaarallinen jännite, kun palvelinkortti kytketään virtalähteeseen. Aseta palvelinkortin kansi paikalleen aina, ennen kuin asennat palvelinkortin.

Turvaohje 22VAROITUS: Voit vähentää sähkiskun vaaraa seuraavasti:

Turvaohje 23VAROITUS: Telineeseen asennettujen laitteiden päälle ei saa asettaa yli 50 kilon painoista esinettä.>50 kg (110 lb)

Turvaohje 24VAROITUS: Voit vähentää sähkiskun vaaraa seuraavasti:

Turvaohje 25VAROITUS: Tämä tuote sisältää luokan 1 laserlaitteen. lä katso suoraan laitteeseen paljaalla silmällä tai optisella välineellä.

Danger noticesCaution noticesRack safety statements

Turvaohje 1VAROITUS:Turvallisuuden takaamiseksi kaikkien laitteistokehikkoon tulevien laitteiden pitää olla kansallisen testauslaitoksen hyväksymiä. Tällä menettelyllä varmistetaan, että tuotteen ylläpito- ja huoltohenkilst voi turvallisesti hoitaa ja huoltaa tuotetta normaalitilanteissa ja ennakoitavissa olevissa väärinkäytttilanteissa.

Turvaohje 2VAARA
 • Säädä laitteistokehikon korkeussäätimet aina ala-asentoon.
 • Asenna laitteistokehikkoon aina vakaimet.
 • Asenna palvelimet ja lisävarusteet laitteistokehikkoon aina alhaalta ylspäin.
 • Asenna raskaimmat laitteet laitteistokehikkoon aina alimmaisiksi.

Turvaohje 3VAARA
 • Vedä kehikosta ulos vain yksi yksikk kerrallaan.
 • Liukukiskojen varassa olevien laitteiden sallittu enimmäispaino on 80 kg. lä asenna kehikkoon tätä painavampia ulosvedettäviä laitteita.

Turvaohje 4VAARA
Sähk-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Noudata seuraavia ohjeita sähkiskun välttämiseksi:
 • lä tee ukonilman aikana asennustoimia, kytke tai irrota kaapeleita äläkä muutenkaan huolla tätä tuotetta tai muuta sen kokoonpanoa.
 • Kytke kaikki verkkojohdot oikein asennettuihin ja maadoitettuihin pistorasioihin.
 • Kytke laitteet, joihin tämä tuote liitetään, oikein asennettuihin pistorasioihin.
 • Käytä vain toista kättäsi, kun kytket tai irrotat kaapeleita.
 • lä kytke virtaa laitteeseen, jos epäilet tai havaitset kosteus-, palo- tai rakennevaurioita.
 • Jos asennusohjeissa ja kokoonpanon määritysohjeissa ei toisin sanota, irrota verkkojohdot, tietoliikennejärjestelmät, verkot ja modeemit, ennen kuin avaat laitteen kansia.
 • Kytke ja irrota kaapelit seuraavassa taulukossa olevien ohjeiden mukaan, kun asennat, siirrät tuotteen tai avaat tuotteen tai siihen liitettyjen laitteiden kansia.
Kytke näin: Irrota näin:
 1. Katkaise virta kaikista laitteista.
 2. Kytke kaikki kaapelit laitteisiin.
 3. Kytke liitäntäkaapelit vastakkeisiin.
 4. Kytke verkkojohdot pistorasioihin.
 5. Kytke virta kaikkiin laitteisiin.
 1. Katkaise virta kaikista laitteista.
 2. Irrota verkkojohdot pistorasioista.
 3. Irrota liitäntäkaapelit vastakkeista.
 4. Irrota kaapelit kaikista laitteista.

Turvaohje 5

18 kg 32 kg 55 kg

VAROITUS:Käytä nostaessasi turvallista nostotapaa.

Turvaohje 6VAROITUS:lä aseta mitään esineitä kehikkoon asennetun laitteen päälle, ellei laite ole suunniteltu toimimaan hyllynä.

Turvaohje 7VAROITUS:Laitteen virtakytkin ja virtalähteen virtakytkin eivät katkaise virransyttä laitteeseen. Laitteessa saattaa olla mys useita verkkojohtoja. Virransytt katkaistaan kokonaan irrottamalla kaikki laitteen verkkojohdot pistorasioista.Turvaohje 8VAARA
 • Sijoita laitteistokehikko lähelle pistorasioita siten, että pistorasioihin on esteetn pääsy ja kehikkoon asennettujen laitteiden verkkojohdot voidaan kytkeä pistorasioihin.
 • Kussakin laitteistokehikossa saattaa olla useita verkkojohtoja. Muista irrottaa kaikki laitteistokehikon verkkojohdot, ennen kuin aloitat laitteistokehikossa olevien laitteiden huollon.
 • Asenna hätäkatkaisin, jos samaan laitteistokehikkoon on asennettu useampi kuin yksi virtalaite (virranjakoyksikk tai keskeytymättmän virransaannin varmistava UPS-laite).
 • Kytke kaikki laitteistokehikkoon asennetut laitteet samaan laitteistokehikkoon asennettuihin virtalaitteisiin. lä kytke laitteistokehikkoon asennetun laitteen verkkojohtoa johonkin muuhun laitteistokehikkoon asennettuun virtalaitteeseen.

Turvaohje 9VAARA
Ryhmäjohdon ylikuormitus saattaa tietyissä olosuhteissa aiheuttaa tulipalon ja sähkiskun vaaran. Estä tällaiset vaaratilanteet varmistamalla, ettei järjestelmän sähkntarve ylitä ryhmäjohdon kapasiteettia. Perehdy laitteen mukana toimitettuihin sähkteknisiin tietoihin.

Turvaohje 10VAROITUS: Enterprise-laitteistokehikko on siirrettäessä vakaampi, jos sen yläosasta on ennen siirtoa poistettu laitteita. Noudata seuraavia yleisohjeita aina, kun siirrät täyteen asennetun laitteistokehikon huoneessa tai rakennuksessa paikasta toiseen:
 • Kevennä laitteistokehikkoa poistamalla siitä laitteita ylimmästä laitteesta alkaen. Palauta laitteistokehikkoon toimitusajankohdan mukainen kokoonpano, jos tämä on mahdollista. Jos tämä kokoonpano ei ole tiedossa, toimi seuraavasti:
  • Poista kaikki laitteet 32U-tason kohdalta ja sen yläpuolelta.
  • Varmista, että raskaimmat laitteet on asennettu laitteistokehikkoon alimmaisiksi.
  • Varmista, että laitteistokehikkoon asennettujen laitteiden välissä ei ole tyhjiä tasoja 32U-tason alapuolella.
 • Jos siirrettävä laitteistokehikko on osa laitteistokehikkorivistä, irrota kehikko muista laitteistokehikoista.
 • Tarkista kuljetusreitti ja poista mahdolliset vaaratekijät.
 • Varmista, että valitsemasi reitti kestää täyden laitteistokehikon painon. Täyden laitteistokehikon paino on ilmoitettu laitteistokehikon mukana toimitetuissa julkaisuissa.
 • Tarkista, että kaikki oviaukot ovat leveydeltään vähintään 760 mm ja korkeudeltaan vähintään 2 030 mm.
 • Tarkista, että kaikki laitteet, hyllyt, ulosvedettävät yksikt, luukut ja kaapelit ovat tukevasti kiinni paikallaan.
 • Tarkista, että korkeussäätimet (4 kappaletta) on säädetty yläasentoon.
 • Varmista, että laitteistokehikossa ei ole vakainta asennettuna.
 • Käytä vain sellaista luiskaa, jonka kaltevuus on enintään 10 astetta.
 • Kun laitteistokehikko on siirretty uuteen sijoituspaikkaansa, toimi seuraavasti:
  • Säädä korkeussäätimet (4 kappaletta) ala-asentoon.
  • Asenna vakaimet laitteistokehikkoon.
  • Jos poistit laitteita laitteistokehikosta, täytä laitteistokehikko uudelleen alhaalta ylspäin.
Jos kuljetusmatka on pitkä, palauta laitteistokehikkoon toimitusajankohdan mukainen kokoonpano. Pakkaa laitteistokehikko alkuperäiseen tai sitä vastaavaan pakkaukseen. Säädä korkeussäätimet ala-asentoon ja kiinnitä laitteistokehikko kuljetusalustaan.

Turvaohje 11VAROITUS: Laitteistokehikko on siirrettäessä vakaampi, jos sen yläosasta on ennen siirtoa poistettu laitteita. Noudata seuraavia yleisohjeita aina, kun siirrät täyteen asennetun laitteistokehikon huoneessa tai rakennuksessa paikasta toiseen:
 • Kevennä laitteistokehikkoa poistamalla siitä laitteita ylimmästä laitteesta alkaen. Palauta laitteistokehikkoon toimitusajankohdan mukainen kokoonpano, jos tämä on mahdollista. Jos tämä kokoonpano ei ole tiedossa, toimi seuraavasti:
  • Poista kaikki laitteet 22U-tason kohdalta ja sen yläpuolelta.
  • Varmista, että raskaimmat laitteet on asennettu laitteistokehikkoon alimmaisiksi.
  • Varmista, että laitteistokehikkoon asennettujen laitteiden välissä ei ole tyhjiä tasoja 22U-tason alapuolella.
 • Jos siirrettävä laitteistokehikko on osa laitteistokehikkorivistä, irrota kehikko muista laitteistokehikoista.
 • Tarkista kuljetusreitti ja poista mahdolliset vaaratekijät.
 • Varmista, että valitsemasi reitti kestää täyden laitteistokehikon painon. Täyden laitteistokehikon paino on ilmoitettu laitteistokehikon mukana toimitetuissa julkaisuissa.
 • Tarkista, että kaikki oviaukot ovat leveydeltään vähintään 760 mm ja korkeudeltaan vähintään 2 083 mm.
 • Tarkista, että kaikki laitteet, hyllyt, ulosvedettävät yksikt, luukut ja kaapelit ovat tukevasti kiinni paikallaan.
 • Tarkista, että korkeussäätimet (4 kappaletta) on säädetty yläasentoon.
 • Varmista, että laitteistokehikossa ei ole vakainta asennettuna.
 • Käytä vain sellaista luiskaa, jonka kaltevuus on enintään 10 astetta.
 • Kun laitteistokehikko on siirretty uuteen sijoituspaikkaansa, toimi seuraavasti:
  • Säädä korkeussäätimet (4 kappaletta) ala-asentoon.
  • Asenna vakaimet laitteistokehikkoon.
  • Jos poistit laitteita laitteistokehikosta, täytä laitteistokehikko uudelleen alhaalta ylspäin.
Jos kuljetusmatka on pitkä, palauta laitteistokehikkoon toimitusajankohdan mukainen kokoonpano. Pakkaa laitteistokehikko alkuperäiseen tai sitä vastaavaan pakkaukseen. Säädä korkeussäätimet ala-asentoon ja kiinnitä laitteistokehikko kuljetusalustaan.